Klauzula informacyjna


W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE („RODO”) niniejszym informujemy, że SHK Holding Sp. z o.o. („Administrator”) może przetwarzać dane osobowe swoich wspólników, wspólników spółek zależnych, kontrahentów, klientów,  tworząc ich bazy danych . W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1)    Państwa dane osobowe przetwarzane są przez spółkę SHK Holding Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 47, 44 – 190 Knurów, tel 32/236 37 21, adres e-mail: shk@shk.pl,  dalej określaną jako „Administrator”.

2)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej współpracy Państwa z Administratorem  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO .
3)    Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, w zakresie niezbędnym dla    ww. celu.

4)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze zobowiązań łączących Państwa z Administratorem, ewentualnie – jeśli wyrazili Państwo zgodę – do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

5)    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

6)    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7)    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowej współpracy  łączącej Państwa z Administratorem; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej Państwa z Administratorem współpracy.